Všeobecné obchodné podmienky

Platnosť : od 1. marca 20222

Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je ELUN s..r.o, J. Kačku 11 Bánovce nad Bebravou
957 01
2. Predávajúcim je ELUN s..r.o, J. Kačku 11 , Bánovce nad Bebravou 957 01
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je ELUN s..r.o, J. Kačku 11 , Bánovce nad Bebravou, 957 01
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku.
Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje
objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať
(majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e- mailovej
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikujes kupujúcim
alebo ním oprávnenou osobou.
8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických
zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a
príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v
nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi
nimi nebolo dohodnuté inak.
Článok II. Cena
1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
Článok III. Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb
kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu.
Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si
možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej
odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný
email o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-
mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo
dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny
predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa
predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné
telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je
akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou saobjednávku
kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie
objednávky kupujúceho.
5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri
vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo
na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať
objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle
e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci vobjednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny
e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok,
tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.
Článok IV. Platobné podmienky
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba bankovým prevodom
2. platbu na základe darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci
využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti
kupónu je uvedený na ňom.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných
podmienok.
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
2. zľavu za opakovaný nákup,
3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
Článok V. Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa
nedohodliinak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme
otom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty
ktovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskej služby
PACKETA a GLS.
Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
1. Pri platbe vopred na bankový účet si za dopravné účtujeme podľa cenníka dopravcu.
2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe
pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky
doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne
dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
Článok VII. Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od
predávajúceho alebo dopravcu.
Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy
1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez
storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa
alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.
Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa
ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňaprevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady
sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má
právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne
doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho
prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň
lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť
aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od
zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou
dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola
doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali
doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ –
hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v
zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie
tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu
doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci
navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6
písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad
rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
1. prevziať objednaný tovar,
2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
akonapríklad faktúru za tovar.
Článok XI. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č.
18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa
sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21
Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
spracúvame, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné
údaje ak súneaktuálne,
4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte
záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v
prípade ak sadomnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
7. právo na prenosnosť osobných údajov,
8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa,
adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za
účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov
pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom
vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v
účtovníctve.
Článok XII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade
že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu
neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar
neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X
bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s
tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a
administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej
objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
Článok XIII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných
obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom
tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky
kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti
knahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho ožiadosťou
o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnomriešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských
sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu
pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o
poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu
alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb,
Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako
aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v
zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a
účinnosť 1.2.2022